تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب زلزله ابن سیرین

اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید ، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند : اگر بیند زمین می جنبید ، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار . اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد ، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد.

 

تعبیر خواب زلزله ابراهیم کرمانی

اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند ، دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد.

 

تعبیر خواب زلزله امام جعفر صادق

زلزله و حنف و زمین فرو شدن ، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیماری بود .
در همه حال زمین لرزه در خواب ، عقوبت وعذاب و علامت بد بود بر اهل آن دیار .

 

تعبیر خوابمنوچهر مطیعی تهرانی

زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است . اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا می شود اما شما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود . معبران نوشته اند اگر دیدید زلزله شد و زمین لرزید دلیلی آن است که به مردم آفت می رسد و در آن دیار بیماری اتفاق می افتد . چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد که سبب نگرانی و تشویش می شود . برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می دهد حادثه ای عمومی اتفاق می افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید . اگر دیدید که زمین می لرزد و دیوارها فرو می ریزد به تعبیر آوار نگاه کنید . به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.

 

تعبیر خواب زلزله لوک اویتنهاو

زلزله : تغییرات ، بی ثباتی

یوسف نبی در مورد زلزله می گوید:

دیدن زلزله خوف از سلطان بود

 

تعبیر خواب زلزله آنلی بیتون

۱ـ احساس زمین لرزه در خواب ، نشانة آن است که میان ملتها جنگ درخواهد گرفت و نشانة پریشانی و شکست در حرفه است.

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

خال کوبی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بر تن شما خال کوبی شده است ، نشانة آن است که امری موجب می گردد خانة خود را برای مدتی طولانی […]

تعبیر خواب پرنده
تعبیر خواب پرنده

تعبیر خواب ابن سیرین اگر  شخص ببیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دوباره به دست او آمد ،یعنی حاجت روا خواهد شد. اگر ببیند پرید ، دلیل که […]

تعبیر خواب آرزو

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما یک آرزو دارید : با یک دشمن قدیمی آشتی میکنید . دیگران آرزو دارند : مشاجره در فامیل دوستان شما یک آرزو دارند […]

تعبیر خواب روباه
تعبیر خواب روباه

تعبیر خواب روباه ابن سیرین روباه درخواب مردی مکار ، غدار نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزک دروغگو بود از خویشان او . اگر بیند که با روباه […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x