تعبیر خواب زنبور

تعبیر خواب زنبور عسل

تعبیر خواب زنبور ابن سیرین

تعبیر خواب زنبو مردی سفله و دون همت است . اگر بیند زنبور او را بگزید ، دلیل که او را از مردی دون، رنج و مکروه رسد ، یا سخنی ناخوش شنود . اگر بیند زنبور بسیاری بر وی جمع شدند ، دلیل که در میان مردمان دون گرفتار شود ، خاصه چون زنبوران او را می گزیدند.

تعبیر خواب زنبور  ابراهیم کرمانی

اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید ، دلیل که از زنی بد ، وی را آزاری رسد . اگر زنبور بسیار در خانه خود جمع بیند ، دلیل که او را با زنی سخن چین شغلی افتد . اگر بیند زنبور را بکشت ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد . اگر بینداز هوا زنبوران بسیار جمع آمده اند ، دلیل که لشگری در آنجا جمع شود.

 

تعبیر خواب زنبور امام جعفر صادق

دیدن زنبور درخواب ، بر شش وجه است .
اول : هیاهو وغوغا .
دوم : مردم دون ( مردم فرومایه ) .
سوم : لشگر .
چهارم : ملخ ( مدح ) .
پنجم : دشمن .
ششم : فرزندان .

 

تعبیر خواب زنبور منوچهر مطیعی تهرانی گوید

زنبور سرخ در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود . اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد . اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید . اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید . اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.

تعبیر خواب زنبور عسل

تعبیر خواب زنبور لوک اویتنهاو

زنبورعسل نشانه نیک بختی
نیش خوردن از زنبور : مجادله با دوستان
در محیط کاری : امید زیبا
گله زنبورعسل : محصول پربار
گرفتن : ناراحتی
کشتن : بدبختی

 

تعبیر خواب زنبور آنلی بیتون

۱ـ دیدن زنبور در خواب ، نشانة آن است که با کینة تمام دربارة شما بدگویی خواهند کرد .
۲ـ اگر خواب ببینید زنبوری شما را نیش می زند ، نشانة آن است که طعم حسادت و نفرت دیگران را خواهید چشید .
۳ـ اگر خواب ببینید زنبوری را می کشید ، نشانة آن است که دشمنان خود را سرکوب خواهد کرد ، و حق خود را از آنها خواهید گرفت .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب گل
به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

خوک

ابن سیرین گوید : خوک درخواب مردی است به قوت و توانگر ، لکن دون همت و بی خبر است و خوک خانگی مرد است فراخ دل ، لکن پلید […]

پنجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پنجه از یک طرف حمایت است و از طرف دیگر دوستی که هر دو در خواب است . اگر در خواب ببینید که پنجه در […]

غلغلک

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید کسی شما را غلغلک می دهد ، نشانة آن است که با نگرانیهایی قابل توجه رو در رو خواهید شد . ۲ـ […]

همراه

لوک اویتنهاو می گوید : همراه شدن لذت را نوید میدهد همراهی کردن : مشکل با پلیس و یا مشکل اداری به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments