زنبیل

محمدبن سیرین گوید :
زنبیل در خواب ، زن است یا کنیزک . اگر بیند که زنبیلی داشت ، دلیل که وی از خادمی حاصل شود و بعضی از معبران گویند : زنبیل در خواب ، مال و نعمت است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
زنبیل در خواب ، بر نه وجه است
اول : زن .
دوم : خادم .
سوم : کنیزک .
چهارم : قوام دین ( مایه برپائی دین ) .
پنجم : صلاح دین ( تندرستی ) .
ششم : عمر دراز .
هفتم : مال و نعمت .
هشتم : خیرو برکت .
نهم : میراث بردن از جهت زنان .
زنبیل باف در خواب خداوندگار است .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر در خواب دیدید که زنبیلی به دست دارید در آینده مشتاق یا علاقه مند چیزی یاکاری می شوید که انجام می دهید . این در صورتی است که زنبیل خالی باشد ولی اگر سنگین و پر باشد برای شما خیر پیش می آید و به قدر سنگینی آن چیزی به دست می آورید یا اتفاقی مطلوب می افتد . اگر زنبیل را از کسی بگیرید به شما کاری پیشنهاد می شود که سودبخش است و اگر شما زنبیل خالی به کسی بدهید کاری سودبخش به او پیشنهاد می کنید یا نفعی به او می رسانید . اگر زنبیل پر باشد نفعی مسلم عاید می شود . اگر دیدید زنبیلی گسیخته و پاره شده ، در کاری با شکست و ناکامی مواجه می گردید . این خواب را اگر دختری جوان و دم بخت ببیند تعبیرش شکست عاطفی است و چنان چه همان دختر جوان ببیند زنبیلی پر به دست دارد که نداند درون آن چیست شوهر می کند یا خواستگاری دل خواه برایش پیدا می شود . همین حالت است اگر زنبیل را از کسی بگیرد . زنبیل بافتن آرزومندی است و فریفته شدن به دنیا و به زبان گویاتر کیسه دوختن برای سودهای واهی و غیر معقول .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آلات موسیقی

آنلی بیتون می‌گوید: ۱ـ دیدن آلات موسیقی در خواب ، نشانه دست یافتن به لذت موردنظر است . ۲ـ دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب ، علامت آن […]

بسته

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک بسته : یک دعوت مهم در آینده نزدیک از شما خواهد شد . یک بسته کاه : اوقات سختی را خواهید گذارند […]

تعبیر خواب شهید
تعبیر خواب شهید

تعبیر خواب شهید به معنی کنار رفتن تاریکی ها ، اختلاف ها گرفتاری ها و همچنین از بین رفتن تنگدستی و فقر از معانی اصلی این رویاست ، همچنین دور […]

تعبیر خواب سوره المرسلات

تعبیر خواب سوره المرسلات محمدبن سیرین گوید : اگر سوره مرسلات می خواند ، دلیل است از دروغ توبه کند و ترک باطل گوید . سوره الدخان ابراهیم کرمانی گوید […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments