زندانبان

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن زندانبان در خواب ، نشانة آن است که زنان شریر شما را شیفته می کنند و در اثر این شیفتگی به کار و زندگی شما زیان خواهد رسید .
۲ـ اگر خواب ببینید جمعیتی زندانی سعی می کنند از دست زندانبان فرار کنند ، نشانة آن است که برای اخاذی از شما ، روشهایی نادرست به کار گرفته می شود .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

کنده

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن کندة درخت در خواب ، نشانة آن است که تحولات و دگرگونیها باعث خواهد شد از شیوه معمول زندگی خود دور شوید . ۲ـ […]

بی شرم

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک آدم بی شرم : ۱- کمبود فروتنی و تواضع ۲- ناکامی در عشق دیگران به شما بی شرمی می کنند : ۱- […]

رمال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رمال مردی است فریب کار و دروغ گو که شما را به راه گناه و خطا می کشاند . چنانچه در خواب رمالی را دیدید […]

هفت تیر

مولف گوید : اگر با هفت تیر مورد هدف قرار گرفتید یک خبری در پیش رو دارید اگر پس از هدف گرفته شدن کشته شدید دلیل بر طولانی بودن عمر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments