تعبیر خواب زندان

تعبیر خواب زندان

تعبیر خواب زندان ابن سیرین

اگر کسی بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود ، دلیل بر هلاک است ، زیرا که زندان مجهول گور است . اگر زندان معروف بیند ، دلیل بر اندوه و مضرت کند . اگر بیند در زندان بر پای داشت ، دلیل که در عملی که باشد ، دیر بماند.

 

تعبیر خواب ابراهیم کرمانی

اگر خداوند خواب مستور است و خود را در زندان معروف بیند ، دلیل که بزرگی و جاه یابد . اگر مستور نباشد ازجهت شغلهای دنیا او را غم و اندوه است . اگر بیند با مردی زندانبان با بند همی رفت ، دلیل که کار بسته او گشایش یابد.

تعبیر خواب زندان از نظر امام جعفر صادق

دیدن زندانبان درخواب ، چون معروف آشنا است ، خلاصی یافتن و عاقبت نیکو باشد.
چون مجهول بود ، دلیل کوری و غم و اندوه است .
زندان به خواب دیدن گور وبلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان .
اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد ، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب زیارت

تعبیر خواب زندان منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهائی دست و پاگیر و تشویش برانگیز . اگر خود را درون زندان ببینید و ندانید آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نیست و معبران چنین زندانی را به گور تعبیر کرده اند . اما اگر در عالم خواب بدانید که مثلا آن زندان در شهر شما قرار دارد یا نامش فلان است و در فلان شهر و دیار واقع شده نشان زیان و گرفتاری است از همان نوع که گفته شد . اگر در خواب دیدید که شما را تحت الحفظ به زندان می برند از اندوه رهائی می یابید و از آن مهمتر وقتی است که در خواب ببینید در زندانی را بگشایند و شما را خلاص کنند یا با دست به بیرون اشاره نمایند . اگر در خواب زندانی را ببینید و زندان بانش را بشناسید خوب است و دیدن چنین زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است . اگر بیمار هستید شفا حاصل می کنید و اگر وامدار باشید دیون خود را می پردازید ولی اگر زندانی ببینید و زندان بان مجهول باشد اندوه درون زندان بودن تشدید می شود.

 

تعبیر خواب زندان از لوک اویتنهاو

زندان بازپروری : شایعات ، غیبت کردن

تعبیر خواب زندان یوسف نبی

دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.

آنلی بیتون می‌گوید

۱ـ دیدن زندان در خواب به این معنی است که کارهایی انجام می دهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد .
۲ـ اگر خواب ببینید زندانی شده اید ، نشانةآن است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغل خود را از دست خواهید داد .
۳ـ فرار از زندان در خواب ، نشانة غلبه یافتن بر موانع سخت است .
۴- اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

باتلاق

لیلا برایت می‌گوید : مشاهده‌ی باتلاق در خواب ، بیانگر آن است که باید در نقشه‌هایی که برای رسیدن به اهدافتان کشیده‌اید ، دقت بیشتری نمایید تا دچار شکست نشوید […]

تعبیر خواب آشنا
تعبیر خواب آشنا

آنلی بیتون می‌گوید : تعبیر خواب آشنا و ملاقات کردن یا صحبت با یک آشنا در یک مکان ، دلیل بر آن دارد که خبری خوب و خوشحال کننده به […]

بیزار بودن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : از چیزی بیزار هستید : مشکلات بر سر راهتان نمایان می شوند . از یکنفر بیزار هستید : ناراحتی و بیوفائی از چیز بیزار […]

سوره لقمان

اگر دید سوره لقمان می خواند ، دلیل است عابد و عالم عاقل گردد . ابراهیم کرمانی گوید : دین و دیانت ورزد . تعبیر خواب سوره الذاریات حضرت امام […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments