زنگله

محمدبن سیرین گوید : دیدن زنگله درخواب ، دلیل جنگ و خصومت است . اگر کسی بیند آشنایی زنگله به وی داد ، دلیل که با آن کس گفتگوی کند . جابرمغربی گوید : اگر بیند زنگله زرین داشت ، یا کسی به وی داد ، دلیل که وی را با شخصی خصومت افتد و زنگله سیمین همین تاویل دارد . اگر زنگله مسین یا برنجین داشت ، دلیل که وی را با مرد جاهل خصومت افتد .

تعبیر خواب پیشنهادی

هیأت منصفه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که عضو هیأت منصفه هستید ، بیانگر آن است که سعی می‌کنید تا به موفقیت بهتری دست پیدا کنید .

بوزینه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب یک بوزینه‌ی دراز دست دیدید ، یعنی دشمنان از نام شما سوء استفاده می‌کنند . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، بیانگر آن […]

صدف

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که صدف داشت ، دلیل که خادمی پیدا کند . اگر بیند که صدف وی ضایع شد ، دلیل که خادمش بگریزد . لوک […]

برادر زاده

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن برادر زادة خود در خواب ، نشانة آن است که بزودی در آمد کافی به دست خواهید آورد . اما اگر برادرزادة خود را در […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of