محمدبن سیرین گوید : دیدن زنگله درخواب ، دلیل جنگ و خصومت است . اگر کسی بیند آشنایی زنگله به وی داد ، دلیل که با آن کس گفتگوی کند . جابرمغربی گوید : اگر بیند زنگله زرین داشت ، یا کسی به وی داد ، دلیل که وی را با شخصی خصومت افتد و زنگله سیمین همین تاویل دارد . اگر زنگله مسین یا برنجین داشت ، دلیل که وی را با مرد جاهل خصومت افتد .

تعبیر خواب پیشنهادی

رباب

محمدبن سیرین گوید : رباب در خواب دیدن ، دلیل بر لهو باطل و سخن دروغ است . اگر بیند که رباب همی زد ، دلیل که به سخن باطل و محال رضا دهد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند با رباب چنگ و چغانه و نای بود این جمله ، دلیل بر غم […]

چرخشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چرخشت وسیله ای است که با آن آب انگور را می گرفتند و شراب تهیه می کردند . انواع آن در خرابات و میخانه های قدیم فراوان وجود داشت ولی امروز نیست و در زندگی ما مصرف ندارد . نمونه کوچک آن را می توان آب میوه گیری برقی دانست […]

صندل

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که صندل داشت ، دلیل است که مردم مدح و ثنای او گویند . اگر بیند که صندل سفید داشت ، دلیل که از بزرگی منفعت بیند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صندل به خواب بر سه وجه است . اول : ثنا و […]

غارت

اگر در خواب بیند مال را غارت کردند ، دلیل که به سبب مال غم خورد . جابرمغربی گوید : اگر بیند لشگر اسلام دیار کفر را غارت کردند ، دلیل که کافران را مصیبت رسد . اگر بیند لشگر کفر دیار اسلام را غارت کردند ، دلیل که اندوهی به اسلام رسد . حضرت […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of