زهر

محمدبن سیرین گوید :
زهر درخواب ، مال حرام است و حرب کردن و کشتن به ناحق بود . اگر بیند زهر میخورد ، دلیل که به قدر آن مال حرام بخورد ، یا خون به ناحق بریزد . اگر بیند تن او به خوردن زهر آماس گرفته ، دلیل که مال حرام حاصل کند .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند تن او زهرآلوده است ، دلیل که به کاری سخت حریص شود و بعضی از معبران گویند سخنی بر وی بندند و او را بدان سخن التزام کنند . اگر بیند تن وی را از آن گزند رسید ، دلیل که به قدر گزند تن ، مالی به رنج و سختی بدست آورد و بعضی ازمعبران گویند : زهر خوردن ، دلیل است که ازکسی خشم فرو خورد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
زهر به خواب دیدن ، بر پنج وجه است .
اول : مال حرام .
دوم : فروبستن و رکود وبستگی کارها .
سوم : غم و اندوه .
چهارم : خشم فروخوردن .
پنجم : منفعت که به رنج ومشقت حاصل شود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
معبران معتقدند که زهر مال حرام است ولی بهترین توجیه را از امام صادق علیه السلام روایت می کنند که زهر در خواب _ فرو خوردن خشم – است . به وقتی که کنترل اعصاب می رود که از کف انسان خارج شود فروخوردن خشم چون زهر کشنده و تلخ و ناگوار است . مال حرام نیز تلخ است و ناگوار . برخی دیگر از معبران نوشته اند که زهر در خواب های ما – نفعی است که به رنج و تعب حاصل شود – هزینه کردن چنین مالی نیز بردارنده اش دشوار و تلخ است . با توجه به تاویلاتی که نقل شد چنان چه در خواب دیدید که زهر دارید مالی با مشخصات فوق به چنگ می آورید یا خشم خود را فرو می برید . اگر دیدید زهر به کسی می دهید بر خلاف آن چه در بیداری اتفاق می افتد به او دوستی و محبت می کنید و غمش را می خورید و اندوهش را می کاهید . اگر دیدید که در خواب زهر خورده اید ندامت می کشید یا دست به کاری بس دشوار می زنید . اگر در خواب دیدید که مسموم شده اید و آثار مسمومیت در شما پدید آمده موردی پیش می آید که خشم خود را فرو می خورید یا مالی حرام و نادرست به چنگ می آورید که گرفتار عوارض نامیمون آن آشنا می شوید . همین تعبیر است اگر دیگری را در خواب دیدید که سم خورده و آثار مسمومیت در او پیدا شده است . اگر کسی به زور به شما سم بدهد در حق شما محبت می کند یا مورد عنایت بزرگی قرار می گیرید و اگر خودتان با رغبت سم بخورید کاری خلاف میل خویش انجام می دهید . خود بیننده خواب با در نظر گرفتن موقعیتی که در بیداری دارد و کارهائی که می خواهد انجام دهد می تواند تعابیر درست را بیابد با این وجود زهر از آن چه گفته شد بیرون نیست . تئوری های فروید نیز موید این عقیده می تواند باشد .

تعبیر خواب پیشنهادی

رز

محمدبن سیرین گوید : رز در خواب ، دلیل بر زنی نیکوکار و کریمه کند . اگر بیند رزی داشت و درختهای سبز و پاکیزه در او است درهنگام وی […]

عروس

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است ، نشانة آن است که بزودی ارثی به او می رسد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند از […]

همسر

لوک اویتنهاو می گوید : همسر ( زن ) : شادمانی با کودکی در آغوشش : مشکلات آنلی بیتون می‌گوید : اگر مردی همسر خود را به خواب ببیند ، […]

ارکستر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید یکی از اعضای ارکستر هستید و مشغل نواختن ساز ، نشانة آن است که نامزدتان وفادار و مؤدب خواهد بود و سرگرمیهایی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments