زولبیا

درخواب ، دلیل است بر جهد و کوشش بیرون از اندازه و یافتن مال بسیار و نزهت و شادی . اگر بیند زولبیا داشت یا کسی بدو داد و میخورد ، دلیل که به قدر آن وی را مال و نعمت حاصل شود . اگر بیند که اندک زولبیا در دهان نهاد ، دلیل که از کسی سخن خوش و لطیف شنود .
جابر مغربی گوید : اگر بیند زولبیا بی زعفران میخورد ، دلیل که مال یابد . اگر زولبیا با زعفران میخورد ، دلیل که بیمار شود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زولبیا حکم شیرینی های دیگر را دارد با این تفاوت که پیچیدگی کار است اما نه چندان زیاد . اگر ببینید که زولبیا خریده اید یا کسی به شما داده یا دارید می خورید کارتان موقتا گره می خورد اما زود رفع می شود . خوردن زولبیا نیز همین تعبیر را دارد .

تعبیر خواب پیشنهادی

نیشکر

خالد اصفهانی : اگر بیند نیشکر بفروخت یا به کسی داد ، دلیل که از گفتگو خلاص شود . آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید نیشکر در حال رشد […]

قطایف

اگر بیند که قطایف از شکر و بادام می خورد ، دلیل است مال بسیار یابد . اگر مغز جوزهندی بیند که با دوشاب خورد ، دلیل که منفعت آن […]

رز

محمدبن سیرین گوید : رز در خواب ، دلیل بر زنی نیکوکار و کریمه کند . اگر بیند رزی داشت و درختهای سبز و پاکیزه در او است درهنگام وی […]

کالسکه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید سوار کالسکه ای هستید ، نشانة آن است که کار شما کساد خواهد شد و زیانهای فراوانی خواهید برد . ۲ـ اگر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments