زولبیا

درخواب ، دلیل است بر جهد و کوشش بیرون از اندازه و یافتن مال بسیار و نزهت و شادی . اگر بیند زولبیا داشت یا کسی بدو داد و میخورد ، دلیل که به قدر آن وی را مال و نعمت حاصل شود . اگر بیند که اندک زولبیا در دهان نهاد ، دلیل که از کسی سخن خوش و لطیف شنود .
جابر مغربی گوید : اگر بیند زولبیا بی زعفران میخورد ، دلیل که مال یابد . اگر زولبیا با زعفران میخورد ، دلیل که بیمار شود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زولبیا حکم شیرینی های دیگر را دارد با این تفاوت که پیچیدگی کار است اما نه چندان زیاد . اگر ببینید که زولبیا خریده اید یا کسی به شما داده یا دارید می خورید کارتان موقتا گره می خورد اما زود رفع می شود . خوردن زولبیا نیز همین تعبیر را دارد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

پاکت نامه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن پاکت نامه در خواب ، علامت شنیدن خبرهای مأیوس کننده و غم انگیز است . به این مطلب رای دهید

زهره

محمدبن سیرین گوید : زهره مردم را اگر کسی به خواب بیند که می خورد ، دلیل که خشم مردم فرو خورد . اگر بیند که زهره ددان میخورد ، […]

فستق

محمدبن سیرین گوید : دیدن فستق در خواب ، مال و خواسته است . اگر دید که مغز فستق داشت ، دلیل است به قدر آن مال یابد . به […]

ناقوس

محمدبن سیرین گوید : دیدن ناقوس در خواب ، دلیل بر مردی منافق بود . اگر ناقوس می‌زد ، دلیل که با مردی منافق نشیند و سخن دروغ گوید . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments