زگیل

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید روی بدنتان زگیل زده است ، علامت آن است که به راحتی نمی توانید فشارهایی که محیط بر شما وارد می آورد ، دفع کنید .
۲ـ اگر خواب ببینید زگیل از روی دست شما ناگاه محو می گردد ، علامت آن است که برای کسب ثروت موانع را از جلوی خود کنار خواهید زد .
۳ـ اگر در خواب روی بدن دیگران زگیل مشاهده کنید ، علامت آن است که دشمنان سرسختی در نزدیکی شما کمین کرده اند .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

گاو صندوق

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن گاو صندوق در خواب ، نشانة ایمن بودن از زیانها و امور نومیدانه است . ۲ـ اگر خواب ببینید می کوشید رمز قفل گاوصندوق […]

بالا

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یک چیزی بالای سرشما آویزان است : خبرهای نا خوشایند یک چیز ازبالا به کنار شما می افتد : ازخطرضررهای مالی رد می شوید […]

پیک نیک

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به پیک نیکی رفته اید ، نشانة کسب لذت و موفقیت در زندگی است . ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران به پیک […]

تعبیر خواب اعدام
تعبیر خواب اعدام

تعبیر خواب اعدام  ابن سیرین اگر ببیند او را به دار آویخته اند و گروهی تماشایش می کنند ، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده اند پیرو و فرمانبردار […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x