زیر زمین

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید در زیرزمینی زندگی می کنید ، علامت آن است که احتمال دارد شهرت و ثروت خود را از دست بدهید .
۲ـ اگر خواب ببینید با متروی زیرزمینی به جایی می روید ، علامت آن است که وارد معامله ای می شوید که باعث ناراحتی و اندوهگین شدن شما خواهد گشت .
۳ـ اگر خواب ببینید در زیرزمینی سرد و مرطوب هستید ، نشانة آن است که تحت فشار تردید و دودلی قرار می گیرید و اعتماد خود را نسبت به همه چیز از دست می دهید . و احساس می کنید که در آینده وقایع بدی اتفاق می افتد و به خاطر داشتن این افکار ، همواره مضطرب و پریشان خواهید بود .
۴ـ دیدن زیرزمینی که در آن مواد غذایی و نوشیدنیهای مختلف انبار شده است . علامت آن است که پیشنهادی به شما خواهد شد تا در سود حاصل از کاری نامعلوم سهیم شوید .
۵ـ اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که از سوی فردی قمار باز محتکر به او پیشنهاد ازدواج خواهدشد .

تعبیر خواب پیشنهادی

عقیق

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند عقیق داشت ، دلیل که از بزرگی منفعت یابد . اگر بیند عقیق از وی ضایع گردید ، تاویلش به خلاف این است […]

کندنا

حضرت دانیال گوید : دیدن کندنا در خواب ، دلیل بر مردی بود که او را به دوستی یاد کند .

سوره فاتحه الکتاب

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند سوره فاتحه خواند ، دلیل که عمرش دراز بود و کارش بر ایمان بود .

کری

به خواب دیدن ، دلیل درویشی است . محمدبن سیرین گوید : دیدن کری به خواب ، دلیل بر تباهی دین است و نامرادی در دنیا . دیدن کری به […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments