ساحر

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر جادوگر یا ساحری را به خواب ببینید ، علامت آن است که برای تشکیل خانواده ای بزرگ ، زحمتهایی فراوان خواهید کشید و در کنار این زحمتها ، از کار خود ، لذتهایی نیز خواهید برد .
۲ـ دیدن ساحر و جادوگر در خواب ، نشانة آن است که آرزوهایتان به نومیدی و یأس مبدل می گردد .

تعبیر خواب پیشنهادی

موم

دیدن موم سفید درخواب ، دلیل مال ونعمت است و موم زرد ، دلیل بیماری است . اگر موم از وی ضایع شد ، دلیل نقصان مال است و دیدن […]

سک

از جمله عطرهای خوشبو است . محمدبن سیرین گوید : اگر که دید سک داشت یا کسی به وی داد ، دلیل که با ادب و فرهنگ باشد و مردمان […]

تعبیر خواب هواپیما 
تعبیر خواب هواپیما

تعبیر خواب هواپیما دیدن سواربودن در هواپیما بخواب ناراحتی و غم مخصوصا هواپیما دچار مشکل فنی گردد. اگر هواپیما به مقصد برسد از غم رهایی یابد اگر در هواپیما نشسته […]

جسد سوخته

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب جسدهایی سوخته ببینید ، نشانة آن است که دشمنان نفوذ شما را در محیط کار کاهش می دهند . ۲ـ اگر در […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x