ساحر

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر جادوگر یا ساحری را به خواب ببینید ، علامت آن است که برای تشکیل خانواده ای بزرگ ، زحمتهایی فراوان خواهید کشید و در کنار این زحمتها ، از کار خود ، لذتهایی نیز خواهید برد .
۲ـ دیدن ساحر و جادوگر در خواب ، نشانة آن است که آرزوهایتان به نومیدی و یأس مبدل می گردد .

تعبیر خواب پیشنهادی

تشنگی

محمدبن سیرین گوید : سیرابی در خواب ، بهتر از تشنگی است . اگر بیند به غایت تشنه است و آن نمی یافت ، دلیل که رنجی و زحمتی بدو […]

صندل

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که صندل داشت ، دلیل است که مردم مدح و ثنای او گویند . اگر بیند که صندل سفید داشت ، دلیل […]

قربانی کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خواب دید که اشتری یاگوسفندی قربانی نمود ، بیننده اگر بنده است ، آزاد شد . اگر بیمار است شفا یابد . اگر […]

تعبیر خواب چکمه
تعبیر خواب چکمه

تعبیر خواب چکمه منوچهر مطیعی تهرانی برخی از معبران نوشته اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است که می تواند شوهرش را در زندگی به پیروزی های بزرگ […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of