ساحر

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر جادوگر یا ساحری را به خواب ببینید ، علامت آن است که برای تشکیل خانواده ای بزرگ ، زحمتهایی فراوان خواهید کشید و در کنار این زحمتها ، از کار خود ، لذتهایی نیز خواهید برد .
۲ـ دیدن ساحر و جادوگر در خواب ، نشانة آن است که آرزوهایتان به نومیدی و یأس مبدل می گردد .

تعبیر خواب پیشنهادی

چپق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : آن چه در مورد پیپ گفتیم در مورد چپق هم صادق است با این تفاوت که چپق مقداری وداد و محبت و دوستی با خود دارد . چپق در کشورما یک وسیله تدخین سنتی است و چیزی است که افراد مصرف کننده آن دوستانه و در کمال صفا و صمیمیت […]

برهنه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با لباسی پاره و پابرهنه سرگردانید ، نشانة آن است که توقعات بیش از اندازه برای شما دردسر تولید خواهد کرد و تمامی کوششهای شما برای رسیدن به هدفی خاص به یأس مبدل خواهد شد . درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یک زن خواب ببیند که […]

دراکولا

لوک اویتنهاو می گوید : دراکولا : شما در دستان افراد سودجو خواهید افتاد

زولبیا

درخواب ، دلیل است بر جهد و کوشش بیرون از اندازه و یافتن مال بسیار و نزهت و شادی . اگر بیند زولبیا داشت یا کسی بدو داد و میخورد ، دلیل که به قدر آن وی را مال و نعمت حاصل شود . اگر بیند که اندک زولبیا در دهان نهاد ، دلیل که […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of