ساعد

محمدبن سیرین گوید : ساعد دست در خواب دیدن ، دوست و انباز و مردم معتمداست . اگر بیند ساعد دست او درست و بزرگ است ، دلیل او را از دوست و انباز خیر و منفعت رسد و از ایشان عزت یابد . اگر بیند که ساعد دست او بشکست یا بیفتاد ، دلیل که دوست و انباز از وی جدا گردد .
جابرمغربی گوید : اگر بیند که بر ساعدهای دست او موی بسیار بود ، غمگین و وامدار گردد ، یا مال از دست وی برود . اگر بیند موی از ساعد دست خود بسترد ، دلیل که وامش گذارده شود و بی غم گردد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ساعد قسمتی از دست است که بین مچ و آرنج قرار گرفته و معبران معتقدند که ساعد در خواب انسان شریکی است رفیق . دوستی است که در کار شریک انسان است و همان قدر مدد و همکاری می کند که سود می برد یا ریان تحمل می کند . اگر در رویاهای خود ببینید که ساعد شما لاغر و ضعیف و نحیف است دوست یا شریکتان از شما آزردگی دارد . این تعبیر برای هر حالت غیر طبیعی که در ساعد باشد هست . اگر ببینید که ساعد شما طوری مو دارد که نقاط دیگر بدنتان فاقد آن است دوست خود را از دست می دهید یا مقروض و بدهکار می شوید . اگر ببینید موی ساعد خود را می کنید . از دوست خود رفع کدورت می نمائید یا دین خود را ادا می کنید و مجموعا از غم و اندوه می ترسید . ابن سیرین می گوید اگر در خواب دیدید ساعد شما بی فایده است ، دوست خود را از دست می دهید . اگر ببینید ساعد شما سالم و خوش ترکیب است از دوست یا شریک خود سودی می برید یا کاری در جهت رضای او انجام می دهید . اگر ببینید که یک ساعد اضافه دارید زیاده خواهی می کنید و آز و طمع در شما ایجاد می شود و در نتیجه اندوهگین و غمین می گردید . اگر کسی ساعد شما را در خواب به سختی گرفت که نتوانستید که کاری انجام دهید دنیا بر شما تنگ می شود و اگر به نرمی و طوری گرفت که رنجه و آزرده نشدید از دیگران کمک و یاری می گیرید . مولف النفایس الفنون نوشته در خبر است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در شب معراج زن مجهولی را دیدکه ساعد خود را برهنه کرده است از جبرئیل سئوال کرد که این کیست جبرئیل پاسخ داد این دنیا و اشتغالات دنیوی است . به این علت برخی از مولفین و معبران ساعد را دنیا دانسته اند . یکی از معبران نوشته اگر دیدید ساعد شما متورم شده دنیا خواهی می کنید و مال می اندوزید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تصویر

آنلی بیتون می‌گوید : نگاه کردن به تصاویر در خواب ، بیانگر آن است که در دام انسان‌های حیله‌گر می‌افتید . نگاه کردن به تصاویر نقاشی شده در خواب ، […]

استفراغ
تعبیر خواب استفراغ

تعبیر خواب استفراغ حضرت دانیال اگر کسی درخواب بیند قی کرد و آسان برمی آمد ، دلیل که از معصیت توبه کند . اگر قی نتوانست کرد ، دلیل که […]

تعبیر خواب ظرف مسی
تعبیرخواب ظرف مسی

تعبیرخواب ظرف مسی از ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که ظرف مسی صاف می کردید یعنی مشکلی به دست شمت گشوده می شود .حضرت دانیال دیدن مس را, در […]

چمنزار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بر چمنزاری یک دست قدم می زنید ، علامت آن است که در زندگی شما موقعیتهای نشاط آور بسیاری وجود خواهد داشت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments