سال نو

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید در ایام عید به سر می برید ، علامت آن است که زندگی زناشویی شما با سعادت همراه خواهد بود .
۲ـ اگر خواب ببینید در ایام عید احساس کسالت و خستگی می کنید ، نشانة آن است که حرفه و شغل شما در موقعیت نامساعدی قرار خواهد گرفت .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

ییلاق

لوک اویتنهاو می گوید : ییلاق : زندگی آرام روستای ییلاقی پر طمطراق : خوشبختی روستای ییلاق ساده : آینده متزلزل روستای ییلاقی که در آتش بسوزد : کامیابی صاحب […]

تعبیر خواب رودخانه
تعبیر خواب رودخانه

تعبیر خواب رودخانه ابن سیرین رود بزرگ در خواب ، دیدن مردی بزرگوار است . اگر بیند در رود بزرگ صافی شد . دلیل که با مردی با دیانت پیوندد […]

حب خوردن

محمد بن سیرین گوید : حب خوردن در خواب ، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید که درخوردن آن شفا و منفعت یابد ، دلیل بر خیر و […]

زفت

محمدبن سیرین گوید : زفت درخواب ، غم و اندوه و محنت بود . اگر بیند که زفت داشت یا کسی بدو داد ، دلیل است در رنج و اندوه […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments