ستایش

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید مورد ستایش قرار گرفته اید ، تعبیری این چنین داردکه به مقامی بالاتر خواهید رسید ولی با این حال علاقة خود را نسبت به همکاران قبلی از دست نمیدهید .
۲ـ اگر کشاورزی خواب ببیند به ستایش خدا یا خانواده اش می پردازد ، علامت آن است که محصولات فراوانی به دست خواهد آورد و همچنین همسایگانی مهربان و باصفا . اگر تجار چنین خوابی ببینند ، دلالت بر آن دارد که با فریب و نیرنگ چیزی عایدشان نمی شود .
۳ـ اگر دختری خواب ببیند زندگی خود را صرف ستایش و پرستش از مذهبی کرده است ، علامت آن است که شوهری نجیب و مهربان نصیبش خواهد شد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

اتومبیل

عبدوس گوید : ترک کردن ایستگاه بیشتر به وسیله قطار و در مجموع با اتومبیل و هواپیما از نظر عبدوس تعبیر شگفتی دارد فروید دریافت که رویای ترک ایستگاه به […]

گاز گرفتن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی درخواب بیند که یکی او را به قهر گاز گرفت ، دلیل که به قدر گاز گرفتن زیانی به وی رسد . اگربیند خری […]

تلمبه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تلمبه در خواب ، علامت آن است که با صداقت و صرف انرژی موفق می شوید ثروتی گرد بیاورید . ۲ـ دیدن تلمبه خراب […]

جلا دادن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید اشیاء را جلا می دهید ، نشانة آن است که با ریاکاری به دنبال کسب امتیاز خواهید بود . ۲ـ اگر خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments