سرایدار

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن سرایدار در خواب ، علامت آن است که در اثر تربیت نادرست فرزندان رنج خواهید برد .
۲ـ اگر در خواب به دنبال سرایدار بگردید ، نشانة آن است که وجود آرام شما را آزار و اذیتهایی چند پریشان خواهد ساخت .
۳ـاگر در خواب برای خانه خود سرایدار پیدا کنید ، علامت آن است که کارهایتان به خوبی پیش خواهد رفت ، و دوستان و همنشینانی درخور احترام خواهید یافت .

تعبیر خواب پیشنهادی

انضباط

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب انضباط : شما را مواخذه و سرزنش خواهند کرد . شما باعث نظم و انضباط دیگران می شوید : یک حادثه در پیش […]

رنگین کمان

لوک اویتنهاو می گوید : رنگین کمان : کارها و پروژه های خوبی در پیش روی شماست آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن رنگین کمان در خواب ، نشانة روبرو […]

وطن

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که به وطن خود باز می‌گردید ، به این معنا است که روزهای خوشی در انتظار شما است . ترک کردن […]

صنوبر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران در مورد صنوبر نظر خوشی ابراز نداشته و آن را در زمره درختان خوب به حساب نیاورده اند . ابن سیرین نوشته مردی است […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments