سرایدار

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن سرایدار در خواب ، علامت آن است که در اثر تربیت نادرست فرزندان رنج خواهید برد .
۲ـ اگر در خواب به دنبال سرایدار بگردید ، نشانة آن است که وجود آرام شما را آزار و اذیتهایی چند پریشان خواهد ساخت .
۳ـاگر در خواب برای خانه خود سرایدار پیدا کنید ، علامت آن است که کارهایتان به خوبی پیش خواهد رفت ، و دوستان و همنشینانی درخور احترام خواهید یافت .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

راه زدن

محمدبن سیرین گوید : راهزن در خواب ، مردی بود که با مردم نبرد کند اگر به خواب بیند که راه زد و مال بسیار ببرد ، دلیل که با […]

تعبیر خواب آفتابگردان
تعبیر خواب آفتاب گردان

ابن سیرین در تعبیر خواب آفتاب گردان می گوید اینکه گل مورد نظر ابن سیرین آفتابگردان باشد مشخص نیست  اما دلیل اینکه همیشه گلها و میوه های زرد را به […]

زنگار

محمدبن سیرین گوید : زنگار درخواب ، غم و اندوه است و خوردن آن ، دلیل بر هلاکت کند ، فی الجمله دردین زنگار هیچ خیر و منفعت نباشد . […]

اسفند دود کردن
تعبیرخواب اسفند دود کردن

تعبیرخواب اسفند دود کردن منوچهر مطیعی تهرانی اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید . چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments