سرخک

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید به بیماری سرخک مبتلا شده اید ، علامت ان است که افکار اضطراب آور با کار و زندگی شما تداخل پیدا خواهد کرد .
۲ـ اگر خواب ببینید دیگران به بیماری سرخک مبتلا شده اید ، علامت آن است که کارهای دیگران شما را به دردسر خواهد انداخت .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

لیمو

محمدبن سیرین گوید : دیدن لیمو درخواب ، دلیل بیماری است و در دیدن آن خیری نباشد . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن و خوردن ، خریدن ، گرفتن […]

کلیه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب کلیة خود را ببینید ، نشانة آن است که احتمالا به بیماری سخت مبتلا خواهید شد ، شاید هم در امر ازدواج […]

شاخ

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که شاخ داشت ، دلیل است که بزرگی و منفعت یابد . اگر بیند که شاخ گاوی ماده داشت ، دلیل بود […]

عصا

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که عصا دردست داشت و دراز شد ، دلیل است که به مراد رسد . اگر دید که عصای او کوتاه شد ، دلیل […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments