سرما

محمدبن سیرین گوید : سرما در خواب رنج و مضرت است . اگر درخواب دید که سرما یافت ، دلیل که به قدر سرما درویشی و تنگدستی یابد . اگر دید سرما تن او را گزند رسانید ، دلیل که وی رااز خویشان رنج و مضرت رسد . اگر دید سرما تن او را خشک گردانید ، دلیل که زود هلاک شود یا کسی از خویشان وی بمیرد .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن هر نوع سرما زیان باشد
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید از سرما رنج می برید ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب سلامت و دیگر امور مربوط به خود باشید ، دشمنان برای نابودی شما در حال کشیدن نقشه اند .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

لوید

محمدبن سیرین گوید : دیدن لوید درخواب ، دلیل است بر خدمتکار خانه . اگر بیند که اصل لوید از مس است ، دلیل است که آن خدمتکار جهود بود […]

خفتن

محمدبن سیرین گوید : خفتن درخواب مرده را و کسی که ترسیده بود ، دلیل بر راحت و رستگاری است . اگر بیند کسی بر تختی خفته است ، یا […]

تعبیر خواب نردبان
تعبیر خواب نردبان

تعبیر خواب نردبان ابن سیرین اگر بر نردبان از گل و خشت می رفت ، دلیل صلاح کار او است. اگر چوبین بود ، دلیل ضعف دین است. اگر از […]

زیلو

محمدبن سیرین گوید : زیلوی به خواب چون گسترده بود ، دلیل بر درازی و ساختگی کار دنیا کند و هر چند زیلو درازتر باشد بهتر باشد و چون زیلو […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments