تعبیر خواب پیشنهادی

چارقد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چار قد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری بیننده خواب است . این خواب را معمولا زنان می بینند و مردان به […]

تلخ

لیلا برایت می‌گوید : خوردن چیزهای تلخ در خواب ، بیانگر داشتن سلامتی کامل است .

پنکه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن پنکه در خواب فرح و شادی است اگر در فصل استفاده از پنکه باشد و در غیر فصل ، مزاحمت است . چنانچه در […]

بلوغ

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که تازه به سن بلوغ رسیده‌اید ، بیانگر آن است که باید در ایجاد ارتباط با دیگران دقت کنید .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments