سس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سس در خوابهای ما هیچ تعبیر خاصی ندارد مگر اینکه طعم و مزه اش مطرح باشد و در چنین حالتی است که دارای تعبیر می شود . اگر در خواب ببینید سس به غذای خود می زنید و آن سس طعم و رنگ و مزه مطلوبی دارد نیکو است و از نعمت و برکت خبر می دهد اما اگر رنگ آن غیر طبیعی و غیر معمول باشد خوب نیست . مثلا سس مایونز باید کرم رنگ باشد ، سس گوجه فرنگی باید سرخ باشد ، رب انار باید ترش و تیره باشد حال اگر در خواب دیدید سس مایونز آبی یا سبز است و شما دارید آن را با غذای خویش می آمیزید خوب نیست و از غم و رنج خبر می دهد و چنانچه زرد باشد رنجوری و بیماری را پیش بینی می کند . همین طوراست اگر سس گوجه فرنگی سفید یا کرم رنگ باشد . سس فلفل به طور کلی در خواب خوب نیست و چنانچه در خواب ببینید فلفل یا سس فلفل یا چیزی که با فلفل آمیخته مصرف می کنید خبر از شکست سخت و تلخ کامی و غم و رنج بسیار می دهد و اندازه آن به میزان تندی و تیزی فلفل بستگی دارد . سس ها اگر ترش و تلخ باشند همچنان خوب نیستند و چنانچه شیرین باشند و به کام خوش بیایند تعبیر خوب دارند . البته سس باید ترش یا تند باشد ولی در خواب کلا ترشی و تندی تعبیر خوبی ندارند .

تعبیر خواب پیشنهادی

سماروغ

گیاهی است که از زمین روید به سبب عفونت زمین از بسیاری غم و باران و آن را به تازی کمات خوانند و آن در خواب زنی باشد که در […]

اکوی صدا

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب صدای خود را از یک اکو شنیدید ، بیانگر شرکت در یک مهمانی دوستانه است . اگر در خواب خود را در جنگلی […]

باروی

محمد بن سیرین گوید : باروی شهر و قلعه و ده ، دلیل بر پادشاه نماید یا بر والی و معبران گویند باروی شهر ، دلیل بر پادشاه بود و […]

جدایی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید از دیگران جدا می شوید ، علامت آن است که وضعیت جسمی نامساعد خواهید داشت . ۲ـ اگر خواب ببینید کسی از […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x