دیدن سفره

تعبیر خواب سفره

تعبیر خواب سفره ابن سیرین

اگر کسی بیند سفره نو داشت ، دلیل است مال و نعمت یابد و کنیزکی صاحب جمال بخرد . اگر آن سفره چرکین بود ، دلیل که آن کنیز زشت بود . اگر بیند سفره پرنان و نعمت داشت ، دلیل است از کنیزک منفعت یابد .

 

تعبیر خواب سفره ابراهیم کرمانی

دیدن سفره درخواب ، دلیل بر سفری بود با منفعت و هر چند سفره در خواب نیکوتر و بزرگتر بیند ، دلیل که منفعت آن بیشتر بود . اگر کوچک و تهی بیند ، دلیل است که منفعت آن کمتر باشد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سفره از امام جعفر صادق

دیدن سفر درخواب بر چهار وجه است .
اول : کنیز .
دوم : خدمتکار .
سوم : سفر .
چهارم : کسب و معیشت ( کسب معاش و روزی ) .

 

تعبیر خواب سفره منوچهر مطیعی تهرانی

سفره در خواب همان است که در بیداری یعنی خوان گسترده ای است که در آن نعمت های بسیار نهاده اند . سفره نعمت است و خیر و برکت . اگر در خواب ببینید که سفره ای بزرگ پیش روی شما گسترده اند یا سرمیزی نشسته اید که انواع غذا ها روی آن هست خواب شما خبر می دهد که به نعمت می رسید ولی حق انتخاب دارید . از سفره هر کس به قدر شکمش غذا می گیرد و می خورد این خواب نیز می گوید به نعمت می رسید ولی به اندازه سهم خودتان حق برگزیدن دارید و باید انتخاب کنید . اگر دیدید سفره ای پر از غذاهای رنگارنگ گسترده اند و شما فقط نان و پنیر و سبزی گرفتید سهم شما از نعمت ها اندک است یعنی به جائی می رسید که امکان این است که خیلی زیاد متمتع و متنفع می شوید اما نصیب و سهم کمی می برید .

اگر در خواب دیدید سفره ای محقر و کوچک پیش روی شماست نعمت مختصری حاصل می کنید . چنانچه ببینید که بر سفره ای نشسته اند و دیگران نیز هستند و می خورند و می ریزند خواب شما خبر می دهد شما ناظر اتلاف پول و سرمایه ای خواهید شد و کسانی هستند که به نا حق چیزهائی را تصاحب می کنند . اگر آن ها را در خواب بشناسید در بیداری بیگانه هستند و اگر نشناسید در بیداری آشنایان شما این تجاوز را انجام می دهند . اگر در خواب سفره ای چرک و کثیف ببینید که بر آن غذاهای نیکو نهاده اند از راه غیر صحیح سود می برید و چنانچه سفره تمیز و درخشنده باشد و غذائی کثیف بر آن نهاده باشند تعبیر خلاف آن است . چنانچه سفره را بتکانید مالی را هدر می دهید اگر چه چیزی در آن سفره نباشد . برخی از معبران قدیمی نوشته اند تکاندن سفره بذل و کرم است . سفره گستردن برای دیگران سودرسانی است و اگر کسی پیش روی شما سفره گسترد ، به اندازه وسعت سفره به شما سود می رساند و همین تعبیر را دارد اگر کسی سفره را از پیش روی شما جمع کند یعنی او مانع سود بردن شما می شود . رنگ سفره باید سفید باشد و چنانچه رنگ های غیر طبیعی داشته باشد نیکو نیست .

لوک اویتنهاو می گوید :
سفره
سفید : نظم
کثیف : بی نظمی

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

چلو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : برنج پخته که ما در فارسی و زبان محاوره نام های مختلف به آن داده ایم چه تعابیری دارد اما فرقی هست بین چلو و […]

خانی

محمدبن سیرین گوید : خانی دیدن ، غم و اندوه است ، زیرا که در خانی از بلا به زیر فرو شدن است چون بیند در خواب که درجائی فرو […]

تظاهرات

لیلا برایت می‌گوید : دیدن تظاهرات در خواب ، نشان‌دهنده‌ی آن است که وضعیت نامساعدی در پیش رو دارید . اگر خودتان در تظاهرات حضور داشته باشید ، به معنای […]

چکه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که شیر آب چکه می کند مال شما تلف می شود و گویای این است که کسی مال شما را ذره […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments