تعبیر خواب پیشنهادی

بوقلمون

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن بوقلمون در خواب ، علامت آن است که از حرفة خود منفعتی بسیار به دست خواهید آورد . ۲ـ اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون […]

پابندانی کردن

محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب دید که کسی را پابندانی کرد ، دلیل که در کار آن کس مقیم و پایدار است و از او جدا نگردد […]

جبه

محمدبن سیرین گوید : جبه در خواب زن است . اگر دید جبه فراخ و پاکیزه داشت ، دلیل که زن او نیک رای و نیک سیرت است . اگر […]

تعبیر خواب شیشه
تعبیر خواب شیشه

تعبیر خواب شیشه از ابن سیرین تعبیر خواب شیشه به معنی زن باشد. اگر دید که شیشه به وی دادند، دلیل که زنی درویش بخواهد. اگر بیند که در شیشه […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments