سفیداب

ابراهیم کرمانی گوید : سفیداب به خواب دیدن ، غم و اندیشه است و بعضی از معبران گویند : سفیداب ، دلیل گفتگوی بود . اگر بیند که سفیداب داشت یا کسی به وی داد ، دلیل که به سبب کاری با کسی گفتگو کند . جابرمغربی گوید : اگر بیند که سفیداب داشت و خواست که روی خود را سفید کند غمگین و متفکر گردد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

اجبار به زور

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : کسی را مجبور به انجام کاری میکنید : دیگران بر شما نفوذ دارند . دیگران را به زور مجبور میکنید : امیدهای شما برآورده […]

متورم

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید صورتتان متورم گشته است ، علامت آن است که با کسب ثروت خود پرستی و لذت در هم می آمیزد . ۲ـ […]

سوره یس

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره یس می خواند ، دلیل که عاقبت به خیر بود . ابراهیم کرمانی گوید : عمرش دراز بود و از خدا رحمت یابد […]

پرستار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در خانه پرستاری از شما مراقبت می کند ، علامت آن است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments