سقط

محمد بن سیرین گوید :
خوردن بچه سقط شده دلیل بر رنج و بیماری تن کند . اگر بیند که بچه سقط شده همی خورد ، دلیل کند که به قدر آن وی بیماری بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که بچه را سقط کرد دلیل کند که از غم و اندو فرج یابد و اگر بیمار بود شفا یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خوردن بچه سقط شده بر پنچ وجه گفته اند : اول : بیماری ، دوم : غم ، سوم : خصومت ، چهارم : حاجت ، پنچم : ناسازگای با اهل و عیال
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر زنی خواب ببیند او را وادار به سقط می کنند ، علامت آن است که وی به موضوعی می اندیشد که اگر موضوع اتفاق بیفتد او به سمت سختی و رسوایی خواهد غلتید .
۲ـ اگر دکتری خواب ببیند در سقط جنین نوزادی شرکت می کند ، نشانة آن است که در حرفة خود ، به علت کوتاهی در انجام وظیفه و عدم دقت لازم به زحمت خواهد افتاد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

دختر ناتنی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب دختر ناتنی خود را ببینید ، نشانة وقایع نشاط آور است . به این مطلب رای دهید

شقایق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شقایق گل اشک و ندبه و در عین حال پاکی و عصمت و بی گناهی است . اگر در خواب ببینید که شقایق دارید علتی […]

روزها

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خواب بیند که روز آدینه است یا شنبه ، دلیل که کاری شروع کند و پندارد در آن خیر است و شر بود […]

پیچک

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب ببینید پیچکی روی درختی روییده است ، بیانگر سود مالی است . مشاهده‌ی پیچک خشک شده در خواب ، نشانه‌ی آن است که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments