سلام

محمدبن سیرین گوید :
اگر کسی به خواب بیند که دوستی به او سلام می کرد ، دلیل نماید که دشمن با وی صلح کند ، اگر بیند کسی مجهول بر وی سلام کرد ، دلیل نماید که غریبی با وی دوستی و آشنائی کند . اگر دید سری به او سلام کرد و هرگز آن کس را ندیده بود ، دلیل است ایمن شود از عذاب حق تعالی . اگر بیند که پیری معروف بر وی سلام نمود و او را می شناخت ، دلیل که زنی خوب روی بخواهد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر دید کسی به او سلام کرد که در میان ایشان شرکت و تجارت بوده و جواب سلام آن کس بازداد ، دلیل که در میان ایشان تجارت پایدار نباشد .
جابرمغربی گوید :
اگر بیند زنی بر وی سلام کرد ، دلیل که از کسی شادمان شود . اگر زنی پیر مجهول بر وی سلام کرد ، اقبال دنیائی یابد . اگر بیند درنماز است و سلام دست چپ داد ، دلیل که کارهای او شوریده گردد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
سلام دادن درخواب بر چهار وجه است .
اول : ایمنی و امنیت .
دوم : شادی .
سوم : اقبال و خوشبختی .
چهارم : منفعت مال .

تعبیر خواب پیشنهادی

نرگس

حضرت دانیال گوید : دیدن نرگس به خواب ، دلیل بر مردی لطیف است . اگر زنی بیند که نرگس تازه داشت ، دلیل که او را دختری آید صاحب […]

ارکستر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید یکی از اعضای ارکستر هستید و مشغل نواختن ساز ، نشانة آن است که نامزدتان وفادار و مؤدب خواهد بود و سرگرمیهایی […]

باکره

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یک دختر باکره را می بوسید : خوشبختی بزرگ شما را به یک دختر باکره معرفی می کنند : لذایذ بسیار در پیش است […]

گنگ

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند گنگ شده ، دلیل بر نقصان دیدن بود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گنگ شدن در خواب هفت وجه است […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x