سمنو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سمنو شیره جوشانده جوانه گندم است . پختن سمنو اقدام به کار نیکی است که هم سود آن به بیننده خواب می رسد و هم عاید دیگران می شود و به خصوص همراه خویش روزی حلال و معاش پاک می آورد . اگر از کسی سمنو گرفتید او شما را نعمت می دهد و اگر شما به کسی در خواب سمنو دادید از جانب شما به او نعمت می رسد . فقط وقتی خوب نیست که سمنو رنگ یا عطر و بوی طبیعی نداشته باشد . مثلا اگر سمنو بپزند یا ظرفی سمنو داشته باشید و ملاحظه کنید که سمنوی شما سرخ یا سبز و آبی و یا زرد است خوب نیست ، در حالتی که سمنو باید شکلاتی رنگ باشد در چنین صورتی غم و رنج و اندوه می رسد . عطر و بوی غیر معمول نیز همین تعبیر را دارد .

تعبیر خواب پیشنهادی

طاس

محمدبن سیرین گوید : دیدن طاس ، دلیل بر زنی بود خدمتکار با کنیزکی خردسال بود . اگر بیند طاسی داشت ، دلیل که زن خادمه به خانه برد ، […]

اجاره

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب دیدید که مکانی را اجاره کرده‌اید ، بدین معنا است که در امور شخصی خود به دیگران وابسته‌اید . آنلی بیتون می‌گوید : […]

تعبیر خواب عصبانیت و حمله کردن
تعبیر خواب عصبانیت و حمله کردن

تعبیر خواب عصبانیت و حمله کردن از مطیعی تهرانی  اگر در خواب ببینید که با کسی جر و بحث می‌کنید و او را نمی‌شناسید و این درگیری منجر به عصبانیت […]

زنگار

محمدبن سیرین گوید : زنگار درخواب ، غم و اندوه است و خوردن آن ، دلیل بر هلاکت کند ، فی الجمله دردین زنگار هیچ خیر و منفعت نباشد .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x