سنجاب

محمدبن سیرین گوید : سنجاب درخواب ، مردی غریب توانگر باشد و پوست و مو و استخوان وی به خواب ، مال و خواسته و گوشت او مال مردی غریب بود . اگر بیند که سنجاب را بکشت و پوست باز کرد ، دلیل که مال مردی غریب را تباه کند . یا به غضب بستاند .
ابراهیم کرمانی گوید : اگر دید سنجاب را جبه کرد و از گردن او خون روان گردید ، دلیل که مال مردی غریب بستاند .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سنجاب زنی است مکار و محیل و فریبکار که در عین زیبایی و صباحت منظر می فریبد و می گریزد . دزد هم هست یعنی هر بار که در مسیر شما قرار بگیرد چیزی از بیننده خواب می دزدد و می رود و باز پس از چندی ظاهر می شود . این تعبیر برای رویای مردانی است که در خواب سنجاب ببینند ولی اگر زنی در خواب سنجاب ببیند دو حالت دارد . یا یک رقیب احساسی و عاطفی است یا مردی است که بیشتر از آنچه حضور دارد وقت خود را در غیبت می گذراند . پوست سنجاب مال و خواسته است دیدن پوست سنجاب در خواب همان تعبیر را دارد که برای سمور و خز گفتیم .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن سنجاب در خواب ، نشانة پیروزی در کارها و یافتن دوستانی سازگار وصمیمی است .
۲ـ کشتن سنجاب در خواب ، علامت استمرار نشاط و شادمانی اعضای خانواده است .
۳ـ دست آموز کردن سنجاب در خواب ، علامت استمرار نشاط و شادمانی اعضای خانواده است .
۴ـ اگر خواب ببینید سگی در پی گرفتن سنجابی است ، نشانة آن است که با دوستان خود اختلاف پیدا خواهید کرد .

تعبیر خواب پیشنهادی

نیام

آنلی بیتون می‌گوید : مشاهده‌ی غلاف شمشیر در خواب ، علامت غلبه بر مشکلات است .

بز

محمدبن سیرین گوید : بز در خواب مردی بود بزرگ و ماده بز زنی بود . اگر دید بزی مجهول را بکشت ، دلیل که بر مردی بزرگ ظفر یابد […]

وکیل

جاحظ گوید : اگر در خواب بیند وکیل پادشاه بود و در کار خود منصف بود ، دلیل اقبال است . اگر بیند وکیل قاضی است ، دلیل همین است […]

پنکه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن پنکه در خواب فرح و شادی است اگر در فصل استفاده از پنکه باشد و در غیر فصل ، مزاحمت است . چنانچه در […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments