سنجاب

محمدبن سیرین گوید : سنجاب درخواب ، مردی غریب توانگر باشد و پوست و مو و استخوان وی به خواب ، مال و خواسته و گوشت او مال مردی غریب بود . اگر بیند که سنجاب را بکشت و پوست باز کرد ، دلیل که مال مردی غریب را تباه کند . یا به غضب بستاند .
ابراهیم کرمانی گوید : اگر دید سنجاب را جبه کرد و از گردن او خون روان گردید ، دلیل که مال مردی غریب بستاند .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سنجاب زنی است مکار و محیل و فریبکار که در عین زیبایی و صباحت منظر می فریبد و می گریزد . دزد هم هست یعنی هر بار که در مسیر شما قرار بگیرد چیزی از بیننده خواب می دزدد و می رود و باز پس از چندی ظاهر می شود . این تعبیر برای رویای مردانی است که در خواب سنجاب ببینند ولی اگر زنی در خواب سنجاب ببیند دو حالت دارد . یا یک رقیب احساسی و عاطفی است یا مردی است که بیشتر از آنچه حضور دارد وقت خود را در غیبت می گذراند . پوست سنجاب مال و خواسته است دیدن پوست سنجاب در خواب همان تعبیر را دارد که برای سمور و خز گفتیم .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن سنجاب در خواب ، نشانة پیروزی در کارها و یافتن دوستانی سازگار وصمیمی است .
۲ـ کشتن سنجاب در خواب ، علامت استمرار نشاط و شادمانی اعضای خانواده است .
۳ـ دست آموز کردن سنجاب در خواب ، علامت استمرار نشاط و شادمانی اعضای خانواده است .
۴ـ اگر خواب ببینید سگی در پی گرفتن سنجابی است ، نشانة آن است که با دوستان خود اختلاف پیدا خواهید کرد .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

خشت

محمدبن سیرین گوید : خشت درخواب مال بود ، مجموع چنانکه در تاویل ، هر خشتی را هزار درم نهاده بود . اگر بیند خشت زد و خشت وی خشک […]

جمجمه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید چند جمجمه به شما پوزخند می زنند ، نشانة آن است که میان اعضای خانوادة شما اختلاف و مشاجره بوجود خواهد آمد […]

شبنم

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب احساس کنید شبنم بر شما می نشیند ، علامت آن است که دچار بیماری و تب خواهید شد . ۲ـ اگر خواب […]

سبوس

پوست گندم وجو محمدبن سیرین گوید : سبوس در خواب ، دلیل است بر نیازمندی . اگر بیند که مردمان سبوس یا نان سبوس میخوردند ، دلیل که اندر آنجا […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x