تعبیر خواب پیشنهادی

بلبله

ابراهیم کرمانی گوید : بلبله در خواب کنیزک است . محمد بن سیرین گوید : زن او بود . اگر دید بلبله خرید یا کسی به وی داد ، دلیل […]

هیپنوتیزم

اچ میلر می‌گوید : اگر خواب ببینید که شخصی را هیپنوتیزم می‌کنید ، نشانه‌ی آن است که سعی می‌کنید روی دیگران نفوذ پیدا کنید . اگر در خواب شخصی شما […]

چیدن علف هرز

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید علفهای هرز را می چینید ، علامت آن است که در به پایان رساندن کاری که برای شما امتیازی در بر دارد […]

تعبیر خواب ظرف مسی
تعبیرخواب ظرف مسی

تعبیرخواب ظرف مسی از ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که ظرف مسی صاف می کردید یعنی مشکلی به دست شمت گشوده می شود .حضرت دانیال دیدن مس را, در […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments