سوره آل عمران

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند سوره آل عمران می خواند ، دلیل که از همه بدی ها پاک شود و نزد خلق ستوده شود .
ابراهیم کرمانی گوید :
عاقبتش نیکو شود و در عقبی نجات یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خواندن سوره آل عمران در خواب ، نیرومند شدن تقوی و دیانت است .

تعبیر خواب سوره ملک

تعبیر خواب پیشنهادی

پسر

لیلا برایت می‌گوید : دیدن پسر خودتان در خواب ، نشانه‌ی آن است اوقاتی شاد پیش رو دارید . آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر پسر خود را به خواب […]

تعبیر خواب آجان
تعبیر خواب آجان

دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید . پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت […]

کلبه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن کلبه در خواب ، نشانة موفقیت غیر قابل تردید در زندگی است . ۲ـ اگر خواب ببینید در کلبه ای خفته اید ، علامت […]

کشاورز

لوک اویتنهاو می گوید : کشاورز در حل کشاورزی : از سرنوشت خود راضی بودن کشاورز بیکار : شما سرخورده خواهید شد

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments