سوره آل عمران

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند سوره آل عمران می خواند ، دلیل که از همه بدی ها پاک شود و نزد خلق ستوده شود .
ابراهیم کرمانی گوید :
عاقبتش نیکو شود و در عقبی نجات یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خواندن سوره آل عمران در خواب ، نیرومند شدن تقوی و دیانت است .

تعبیر خواب سوره ملک

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

جرز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جرز نشان استحکام و مبنای ساختمان و پایه ای است برای ایجاد و تشکیل ، و دیدن جرز در خواب نیز همین تعبیر و مفهوم […]

تعبیر خواب شوهر
تعبیر خواب شوهر

تعبیر خواب شوهر آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید شوهرتان شما را ترک می گوید ، علامت آن است که مدتی روابطی تلخ بین شما و شوهرتان حکمفرما خواهد بود […]

شیخ

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن شیخ شدن زن طلاق گوید به این مطلب رای دهید

قصد

یوسف نبی علیه السلام گوید : قصد کردن در خواب از بلا برهد به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments