تعبیر خواب پیشنهادی

شلوار بند

دیدن شلواربند ، دلیل بر عورت مرد کند . اگر بیند که شلواربندی خوب داشت ، دلیل که قضیب او سخت و محکم گردد . اگر کهنه بیند تاویلش به […]

کباب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کباب غذایی است مطلوب و دوست داشتنی که در تمام اقوام و ملت ها و کشورها در انواع مختلف تهیه و مصرف می شود . […]

شب بو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شب بو زنی است لاغر اندام و زیبا و نیک مختصر و خوش سخن و خوش نیت که به هنگام سختی و تنگی به کمک […]

دندان پزشک

لوک اویتنهاو می گوید : دندانپزشک : زجر کشیدن ؛ ناراحتی آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید دندانپزشکی روی شما کار می کند ، نشانة آن است که […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of