تعبیر خواب پیشنهادی

نهر

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن نهر در خواب ، نشانة تجارت و سفرهای کوتاه است . اگر خواب ببینید نهر پر از آب است ، علامت سختیهای زودگذر است . […]

پلاس

ابراهیم کرمانی گوید : پلاس درخواب دیدن ، درویشی بود مصلح و پارسا و دیندار و از قول و مال با امانت ، اگر بیند پلاسی پوشیده داشت ، دلیل […]

زنگله

محمدبن سیرین گوید : دیدن زنگله درخواب ، دلیل جنگ و خصومت است . اگر کسی بیند آشنایی زنگله به وی داد ، دلیل که با آن کس گفتگوی کند […]

مشرک

اگر مشرک مسلمان شد ، دلیل که در مسلمانی بمیرد . اگر مشرکی سوی قبله نماز کرد یا شکر حق تعالی گذارد ، دلیل که مسلمان شود ونعمتش زیاده شود […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x