محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند سوره اخلاص می خواند ، دلیل که در راه دین و توحید یگانه بود و توفیق طاعت یابد .
ابراهیم کرمانی گوید :
پاکدین و با اعتقاد و درست بود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
مراد دو جهانی یابد و عیش بر وی خوش گردد .

تعبیر خواب پیشنهادی

نسرین

ابن عباس گوید : دیدن نسرین به خواب ، دلیل راحت بود و گویند : دلیل فرزند است . اگر بیند کسی دسته‌ی نسرین به وی داد ، دلیل که میان ایشان گفتگو باشد یا شود .

اعداد

لوک اویتنهاو می گوید : کوچک : نا مطمئن بودن بزرگ : موفقیت آنلی بیتون می‌گوید : دیدن اعداد در خواب ، بدین معنا است که اوضاع نامناسب کاری ، شما را ناراحت می‌سازد . اگر در خواب اعداد را بشمارید ، نشان‌دهنده‌ی شنیدن اخبار خوب است . اگر در خواب عددی را ببینید و […]

حاجی لک لک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در مورد لک لک در حرف ـ ل ـ نوشته ام و این جا توضیح زیاد لازم به نظر نمی رسد فقط از این نظر که هیچ کلمه ای ساقط نشده باشد مختصری ذکر می کنیم . لک لک از مرغان کوچ کننده و مهاجر است که بر نقاط مرتفع […]

ارزیر

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند که ارزیر بسیار به دست داشت ، دلیل که بر قدر آن ، وی را چیزی از متاع دنیا حاصل گردد . اگر بیند کاسه و طبق و مانند این داشت و دانست که ملک اوست ، دلیل که قدر آن ، وی را خدمتکار و چاکر بود […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of