تعبیر خواب پیشنهادی

آب دریا

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن آب دریا فراخی روزی بود

تعبیر خواب انگشتری
تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب انگشتر یوسف پیامبر علیه السلام دیدن حلقه انگشتری فرزند بود دیدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضی گویند عزت وجاه بود دیدن انگشتری نقره یا فیروزه مهربانی از خلق حضرت […]

عشق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید . عشق در هر غالبی که باشد در خواب های ما حرص […]

درندگان

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن درندگان در خواب بر چهار وجه است . اول : دشمنان . دوم : پادشاهان ستمگر . سوم : زن سلیطه . چهارم […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments