تعبیر خواب سوره الانشقاق

تعبیر خواب سوره الانشقاق

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند سوره انشقاق می خواند ، دلیل کند نامه او را به دست راست او دهند .

ابراهیم کرمانی گوید :
شمار حسنات و کارهای نیک در روز قیامت بر وی آسان گردد .

تعبیر خواب ابلیس
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
نسل او زیاد گردد .

تعبیر خواب پیشنهادی

حوض کوثر

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند قیامت برخاست و خلق نزدیک حوض کوثر جمع می کردند ، دلیل که پادشاهی پیدا شود در میان خلق عدل و داد کند . […]

اخراج

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب دیدید که اخراج شده‌اید ، نشانه‌ی آن است که به سعادت می‌رسید و اگر در خواب دیدید که کسی را اخراج کرده‌اید ، […]

اسکی روی یخ

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که مشغول اسکی روی یخ هستید ، نشانه‌ی آن است که برای پیشرفت در کارها از کمک دیگران استفاده می‌کنید و اگر […]

رباخوار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با ربا خواری همنشین شده اید ، نشانة آن است که اطرافیان به سردی با شما رفتار خواهند کرد . ۲ـ اگر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments