سوره البلد

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند سوره بلد می خواند . دلیل که صدقه دادن را دوست دارد .

ابراهیم کرمانی گوید :
با همه کس خیر و احسان کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
حق تعالی او را توفیق خیر و نیکوئی طعام دادن و گرامی داشتن ضعیفان دهد .

تعبیر خواب قرآن

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

نیش خوردن از حشرات

لوک اویتنهاو می گوید : نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد به این مطلب رای دهید

حاجی فیروز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن حاجی فیروز در خواب میمون و مبارک است چرا که وجود او در معابر و کوچه ها از رسیدن بهار خبر می دهد و […]

تعبیر خواب بینی
تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی از حضرت دانیال بینی در خواب، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند ، دلیل قدر وجاه بیننده است […]

چمدان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چمدان یا جامه دان خالی ، آینده بیننده خواب است و چمدان پر ، گذشته او است . چمدان خالی امید ها و آرزوها و […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments