تعبیر خواب پیشنهادی

میز

لوک اویتنهاو می گوید : چیدن میز : مهمان خوانده به این مطلب رای دهید

پستی و فرومایگی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید که آدم پستی هستید ، به این معنی است که برای رسیدن به هدفتان دچار مشکلی می‌شوید . اگر خواب ببینید که دیگران […]

کتابخانه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در کتابخانه ای هستید ، علامت آن است که از معاشرین و محیط زندگانی خود خسته می شوید . و به دنبال […]

غارت

اگر در خواب بیند مال را غارت کردند ، دلیل که به سبب مال غم خورد . جابرمغربی گوید : اگر بیند لشگر اسلام دیار کفر را غارت کردند ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments