تعبیر خواب پیشنهادی

پروانه

محمد بن سیرین گوید : پروانه درخواب ، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند پروانه از […]

گرسنگی

محمدبن سیرین گوید : اگر دید گرسنه است و چیزی نداشت که بخورد ، دلیل حرص است . جابرمغربی گوید : اگردید گرسنه بود مصیبت است . اگر دید گرسنه […]

سوزن

اگر بیند سوزن در دست داشت و چیزی می دوخت ، دلیل که شغلهای پراکنده وی با هم آید و حاجتش روا شود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند […]

تعبیر خواب کفش
تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش از ابن سیرین دیدن کفش درخواب ، دلیل زن بود . اگر بیند کفش نو در پای کرد ، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments