تعبیر خواب پیشنهادی

نفرین کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی ظالمی را نفرین کرد ، دلیل که بر آن ظالم ظفر آید و بعضی گویند : خلاف این است . ابراهیم کرمانی گوید : […]

تعبیر خواب حاملگی
تعبیر خواب حاملگی

حامله بودن در خواب بیانگر تولد یک ایده جهت پروژه یا موقعیت جدیدی است که در زندگیتان به وجود آمده است. این خواب در زنان باردار بیشتر ناشی از اضطرابات […]

شبه

اگر در خواب بیند که شبه داشت ، دلیل که دختر آورد . اگر دختر نیاورد ، دلیل غم بود . اگر شبه را سفید یا سبز بیند ، دلیل […]

کاچی

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که کاچی با شکر و بادام و کنجد خورد ، دلیل که به قدر آن بزرگی و منفعت یابد . اگر به عسل […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x