تعبیر خواب پیشنهادی

روزن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : روزن اگر به روشنایی باشد خوب است ولی اگر از روشنایی به تاریکی باشد بد است . دیدن روزن در خواب هیچ تعبیری ندارد مگر […]

دکان

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن دکان در خواب ، نشانة آن است که تلاش و کوشش شما برای پیش بردن کاری ، در اثر نقشه ها و حسادتهای دیگران خنثی […]

چاه

محمدبن سیرین گوید : چاه در اصل ، تاویل زن است . اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند ، دلیل که زن خواهد . اگر بیند که کندن […]

تعبیر خواب شکر
تعبیر خواب شکر

تعبیر خواب شکر منوچهر مطیعی تهرانی دیدن شکر اندک در خواب نیکو است و شیرین کامی و توفیق تعبیر شده است همچنین شنیدن سخنان خوش از دوستان ولی شکر بسیار […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments