تعبیر خواب پیشنهادی

نزدیکی

حضرت دانیال گوید : نزدیکی کردن در خواب روا شدن حاجت است ، خاصه چون بیند که منی از وی جدا گردید . اگر کسی بیند با کسی نزدیکی نمود […]

باقلا

محمد بن سیرین گوید : دیدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن ، اگر پخته باشد یا خام ، دلیل بر غم کند و حکم […]

ارتش

لیلا برایت می‌گوید : دیدن ارتش در خواب ، نشانه‌ی نگرانی شما می‌باشد . برای زن‌ها علاقه داشتن به روابط جنسی است . ارتش در حال جنگ ، بیانگر ثروت […]

شمشاد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شمشاد مردی است نه چندان توانگر و مال دار و نه چندان فقیر و مستمند ولی هر چه دارد می نمایاند و پنهان نمی کند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x