تعبیر خواب سوره الذاریات

تعبیر خواب سوره الذاریات

محمدبن سیرین گوید :
اگر دید سوره الذاریات می خواند ، دلیل که حق تعالی او را توفیق دهد ، به کارهای صالح .

ابراهیم کرمانی گوید :
کارهای دشوار بر وی آسان گردد .

تعبیر خواب آهن
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
حق تعالی او را صلاحیت بخشد و از کشت و زرع بهره مند شود .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب دختر
تعبیر خواب دختر

تعبیر خواب دختر از نظر بسیاری از معبرین  به خصوص معبرین اسلامی خیر و شادی وبه همراه افزایش رزق و روزی است. تعبیر خواب دختر ابن سیرین اگر مردی بیند […]

آب

مولف گوید : أولم یر الذین کفروا أن السماوات والأرض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء کل شیء حی أفلا یؤمنون « ۳۰ » آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند […]

سوره التوبه

محمدبن سیرین گوید : سوره توبه درخواب خواندن ، دلیل که توبه نصوح کند از هر گناه . ابراهیم کرمانی گوید : سرانجام کارش خیر و خرمی بود . حضرت […]

جیب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جیب و پول مرادف یک دیگرند و جیب نمایانگر درآمد مستمر شما است . چنانچه کارمند و حقوق بگیر هستید حقوقی که ماهانه می گیرید […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x