تعبیر خواب پیشنهادی

کوفته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کوفته نیز مانند کوکو از غذاهای خوب است که به نعمت و روزی تعبیر می شود به شرطی که ترخون و مرزه و سبزی های […]

بیوه زن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک بیوه زن : بزودی خبرهای بسیار خوشی دریافت خواهید کرد . یک زن خواب ببیند که بیوه شده : شادی و سلامتی […]

سبوس

پوست گندم وجو محمدبن سیرین گوید : سبوس در خواب ، دلیل است بر نیازمندی . اگر بیند که مردمان سبوس یا نان سبوس میخوردند ، دلیل که اندر آنجا […]

قسمت کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در میان خلق به راستی قسمت کرد ، دلیل است که با خلایق انصاف نگه دارد و اگر بیند که مال خود را به […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x