تعبیر خواب پیشنهادی

دیدن مو در خواب
تعبیر خواب مو

ازنظر کارل یونگ: تعبیر خواب مو خواب مو بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. بیانگر نگرش‌های شماست. تعبیر خواب مو لوک اویتنهاو کوتاه کردن آن : غم بلند : قدرت […]

ارگ

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب صدای ارگ را از کلیسا بشنوید ، علامت آن است که افراد خانواده از یکدیگر جدا خواهند شد . ۲ـ اگر خواب […]

عود

محمدبن سیرین گوید : دیدن عود ، دلیل بر مردی لطیف و خوبروی است . اگر بیند عود را در زیر خود دود کرد ، دلیل که از مردم راحت […]

ددگان

چهار پا محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که ددگان داشت و جمله خر شدند ، یا یکی از ایشان خر شدند و یکی گاو و یکی اشتر و یکی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments