سوره الطلاق

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند که سوره طلاق می خواند ، دلیل که با زن گفتگو کند .
ابراهیم کرمانی گوید :
سیرت خود را نگاه دارد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
لجاج با اهل خویش کند .

تعبیر خواب پیشنهادی

فاستونی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فاستونی از انواع پارچه کت و شلواری است . این یک کلمه روسی است که به ایران آمده و در زبان فارسی پذیرفته شده و تقریبا هویت ایرانی یافته است . در سال های پیش از مشروطیت و حتی در جریان آن فاستونی تنها پارچه ای بود که با آن […]

مهرنهادن

اگر بیند بر گل مهر نهاد ، دلیل راحت است . اگر بیند بزرگی انگشتری به وی داد و گفت برو خزینه را مهر کن ، دلیل که آن کس خزینه را به وی سپارد . اگر بیند که پادشاه مهر به وی داد ، دلیل که حاجتش روا شود . حضرت امام جعفر صادق […]

گلیم

محمدبن سیرین گوید : دیدن گلیم در خواب ، دلیل بر مردی دیندار و بزرگ است . ابراهیم کرمانی گوید : اگر درخواب بیند که گلیمی یافت ، دلیل است زنی توانگر بخواهد . اگر این خواب را زنی بیند ، شوهر کند . جابرمغربی گوید : اگر در خواب گلیمی سبز بیند ، دلیل […]

درخت نی

دلیل بود بر مردی بدخوی و سخن چین .

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of