تعبیر خواب پیشنهادی

دمل

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند دمل داشت ، دلیل که مالش زیاده شود ، بر قدر آن دمل . اگر بیند دمل او شکافت و خون از وی […]

سشوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سشوار در خواب دوست یا کمکی است پر سر و صدا و مزاحم که ضمن مفید بودن و خدمت کردن زیاد حرف می زند و […]

درخت بادام

دلیل بود بر زنی که بدکردار باشد .

مغازه گرفتن
تعبیرخواب مغازه گرفتن

تعبیرخواب مغازه گرفتن (دکان) از یوسف نبی  دیدن مغازه و دکان را در خواب به خوش حالی تعبیر کرده است. همواره به یاد داشته باشید که برای تعبیر این چنین […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of