تعبیر خواب سوره الطور

تعبیر خواب سوره الطور

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب سوره الطور گوید :
اگر دید سوره طور می خواند ، خدای تعالی او را بر دشمن ظفر دهد و ایشان را قهر نماید .

تعبیر خواب آرواره
ابراهیم کرمانی گوید :
حق را یاری دهد و باطل را قهر نماید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
درمکه مجاور شود .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب قیامت
تعبیر خواب قیامت

تعبیر خواب قیامت ابن سیرین اگر بیند قیامت برخاسته بود ، دلیل که در آن دیار ، حق تعالی عدل بگستراند . اگر مردم آن دیار ظالم باشند ، دلیل […]

تعبیر خواب رژ لب
تعبیر خواب رژ لب

تعبیر خواب رژ لب لوک اویتنهاو رژ لب : خیانت و دروغ دیدن، خریدن و یا زدن رژ لب در خواب نشانه این است که شما کاملاً در برخی موارد […]

شیخ

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن شیخ شدن زن طلاق گوید

کاخ

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـاگر خواب ببینید در تالارهای کاخی سرگردانید و به ابهت و عظمت آن نگاه می کنید ، نشانة آن است که امیدهایتان پررنگ تر خواهد شد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments