تعبیر خواب پیشنهادی

مورچه خوار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن مورچه خوار در خواب ، نشانة آن است که خواهید کوشید دوست خود را در فضایی شادمان نگاهدارید . به این مطلب رای دهید

زاج

محمدبن سیرین گوید : از جمله زاج ها که درخواب بیند ، زاج سبز بهتر باشد و زاج سفید و زرد بیماری است و زاج سیاه ، مصیبت و غم […]

تعبیر خواب حیوانات وحشی
تعبیر خواب حیوانات وحشی

تعبیر خواب حیوانات وحشی از ابراهیم کرمانی اگر ببینی بر حیوانات وحشی غلبه کرده‌ای و آن‌ها می‌کُشی، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی، ولی اگر بر خلاف این ببینی، دشمن تو […]

قدید

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند گوشت گوسفند قدید کرده است دلیل غنیمت است . اگر گوشت اسب بود ، مردم او غنیمت نمایند و خوردن گوشت قدیدی درخواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments