تعبیر خواب پیشنهادی

آثار باستانی
تعبیر خواب آثار باستانی

لیلا برایت می‌گوید : اگر آثار باستانی را در خواب ببینید ، بدین معنی است که تا زمان زیادی شادی و خوشحالی برای شما به دست نخواهد آمد . آنلی […]

سوره السجده

محمدبن سیرین گوید : اگر به خواب بیند سوره سجده می خواند ، دلیل که در سجده بود ، که از دنیا برود . تعبیر خواب سوره الجاثیه حضرت امام […]

ابریشم

محمد بن سیرین گوید : ابریشم در خواب چون بیند ، دلیل است بر منفعت . اگر زرد بود ، دلیل بیماری بود ، دیدن ابریشم پخته در خواب بهتر […]

سوره الزمر

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره زمر می خواند ، دلیل که حق تعالی گناهش را عفو فرماید . ابراهیم کرمانی گوید : خاتمت کارش به سعادت بود . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments