تعبیر خواب پیشنهادی

بستر

محمدبن سیرین گوید : بستر در خواب زن است و نیک و بد آن تعلق به زن دارد . اگر بیند که بستری خرید یا بستر را بدل یا از […]

نوشادر

دیدن نوشادر به خواب ، دلیل غم و اندوه است .

بلبله

ابراهیم کرمانی گوید : بلبله در خواب کنیزک است . محمد بن سیرین گوید : زن او بود . اگر دید بلبله خرید یا کسی به وی داد ، دلیل […]

قدم زدن

لوک اویتنهاو می گوید : کسی که در کناره آبی قدم میزند که روی آن را مه گرفته است پیام خواب کسی که در کناره آبی قدم میزند که روی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x