تعبیر خواب پیشنهادی

کباده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنانچه در خواب ببینید با کباده ورزش می کنید متعهد و موظف می شوید ، یا وظیفه و تکلیفی را می پذیرید که اهمیت و […]

جامه

حضرت دانیال گوید : جامه در خواب ، کسب و کار مرد باشد . اگر جامه خود را نیکو بیند ، دلیل که کسب و کار او نیکو شود . […]

بیت المقدس

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب بیت المقدس : یک تجربه تلخ در انتظار شماست . شما به بیت المقدس می روید : یک سفر طولانی در پیش دارید […]

باربر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن باربر در خواب ، علامت بدشانسی و روبرو شدن با حوادث تلخ است . ۲ـ اگر خواب ببینید خودتان باربر هستید ، نشانة آن […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of