محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند سوره فلق می خواند ، دلیل که بر وی جادوئی کنند ، اما کارگر نباشد .
ابراهیم کرمانی گوید :
از شر بدان ایمن شود ، خاصه از شر جادوان و او را مال بسیار نصیب شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
از رنج و آفت این جهان ایمن شود .

تعبیر خواب پیشنهادی

پدر خوانده

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ . اگر در خواب پدرخوانده‌ی خود را غمگین و ناراحت دیدید ، بیانگر آن است که دچار مشکلاتی می‌شوید اما اگر او را شاد و خوشحال دیدید ، یعنی روزهای خوشی پیش رو خواهید داشت . ۲ . دیدن پدر خوانده خود در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره با […]

وحشت

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید به علتی دچار وحشت شده اید ، نشانةآن است که دچار زیان و نومیدی خواهید شد . اگر خواب ببینید دیگران وحشت زده و مضطرب به نظر می رسند ، نشانةآن است که اندوه دوستان شدیدا بر شما تأثیر می گذارد . اگر خواب ببینید که دچار وحشت […]

قسمت کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در میان خلق به راستی قسمت کرد ، دلیل است که با خلایق انصاف نگه دارد و اگر بیند که مال خود را به خیر و صلاح قسمت کرد ، دلیل است که فرزندان خود را زن خواهد . اگر بیند که مال خود را به شر و فساد […]

اردکون

بدان که اردکون ، شکوفه ای است ، دیدنش در خواب دلیل بر رنج و بیماری است .

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of