تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب سوره الطور

تعبیر خواب سوره الطور محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب سوره الطور گوید : اگر دید سوره طور می خواند ، خدای تعالی او را بر دشمن ظفر دهد و ایشان […]

تعبیر خواب دمپایی
تعبیر خواب دمپایی

تعبیر خواب دمپایی آنلی بیتون ۱ـ تعبیر خواب دمپایی  دیدن دمپایی در ، نشانه آن است که می خواهید به توطئه و دسیسه هایی شیطانی دست بزنید . ۲ـ اگر […]

کوسن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به کوسنهای ابریشمی تکیه زده اید ، نشانة آن است که برای آسودگی دیگران سختی و ناراحتی می کوشید . ۲ـ دیدن […]

مطربی

اگر دید مطربی کرد و روی می زد ، دلیل که به چیزهای حرام آید و در دیدن مطربی کردن خیری نباشد .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments