سوره القصص

اگر کسی بیند که سوره قصص می خواند ، دلیل که مال و نعمت یابد و به ذکر حق تعالی مشغول شود .

ابراهیم کرمانی گوید :
پیوسته در راه دین و صلاح کوشد .

تعبیر خواب سوره الطور

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
مال بسیار حاصل کند .

 

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تند باد

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ شنیدن زوزة تندباد در خواب ، نشانة آن است که برای جبران شکستی که در زندگی خورده اید ، به کارهایی نادرست خواهید زد . […]

استخوان

محمدبن سیرین گوید : استخوان در خواب ، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند . اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود ، دلیل بود […]

تعبیر خواب ساعت
تعبیر خواب ساعت

تعبیر خواب ساعت منوچهر مطیعی تهرانی در رویاهای ما ساعت دوستی است صدیق که دروغ نمی گوید ولی ممکن است اشتباه کند . اگر در خواب دیدید که ساعت همیشگی […]

کرام الکاتبین

بدان که کرام الکاتبین فرشتگانند که بر مردمان مکلفند و کردار نیک وبد مردمان بنویسند ابن سیرین گوید : اگر یکی از کرام الکاتبین را در خواب بیند دلیل که […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments