تعبیر خواب پیشنهادی

داخل آب رفتن

حضرت دانیال گوید : اگر بیند که به آب اندر همی رفت و اندر آن وقت ، تن او قوی بود ، خاصه کاری اندر آنکار ظاهر گردد و اگر […]

سوره الحجرات

محمدبن سیرین گوید : اگر دید سوره حجرات می خواند ، دلیل است مردمان را به القاب بخواند و غیبت ننماید . ابراهیم کرمانی گوید : اگر دید سوره حجرات […]

تقلا

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید برای انجام کاری کوشش و تقلا می‌کنید ، به معنای آن است که برای رسیدن به اهدافتان دچار مشکلاتی می‌شود که […]

راه زدن

محمدبن سیرین گوید : راهزن در خواب ، مردی بود که با مردم نبرد کند اگر به خواب بیند که راه زد و مال بسیار ببرد ، دلیل که با […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments