سوره المائده

محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند سوره مائده میخواند ، دلیل که بر اهل آن دیار شرف و بزرگی یابد
ابراهیم کرمانی گوید :
خواندن مائده درخواب ، دلیل بر زیادتی مال و نعمت کند و خیرات دو جهانی یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خواندن سوره مائده در خواب ، سلامتی بدن ، درستی کار و روبه راه شدن مشاغل و اموراست .

تعبیر خواب سوره محمد ص

تعبیر خواب پیشنهادی

صدا

لوک اویتنهاو می گوید : صدا کردن کسی را صدا کردن : خبر کسی شما را صدا کند : خود خوری کردن صدای ریزش آب : خوشبختی بزرگ

مریضی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید مریض شده اید ، علامت آن است که دچار بیماری خواهید شد یا برخورد ناخوشایندی با یکی از اقوام خواهید داشت . […]

تغذیه حیوانات

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب ببینید که به حیوانات غذا می‌دهید ، نشانه‌ی آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌گردد .

انعکاس

لیلا برایت می‌گوید : شنیدن انعکاس صدای خود در خواب ، نشانه‌ی شرکت در یک مهمانی دوستانه است . اگر در خواب خود را در جنگلی ببینید و انعکاس صدای […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x