تعبیر خواب سوره المجادله

تعبیر خواب سوره المجادله

محمدبن سیرین گوید :
اگر دید سوره مجادله می خواند ، دلیل است او را با زنان خصومت افتد .

تعبیر خواب افسار

 

ابراهیم کرمانی گوید :
مجادله کند با همه کس در راه دین .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دشمنی با اهل خانه نماید .

تعبیر خواب پیشنهادی

خفه کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کسی او را خفه کرد ، دلیل که غمگین و مستمندشود و بعضی گویند : خفه کردن نیکی عیش است . اگر در خواب […]

آویشن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب آویشن : بزودی پولدار خواهید شد . شما با آویشن برای غذا سس درست می کنید : خوشبختی در عشق آویشن می خرید […]

لوح محفوظ

محمدبن سیرین گوید : دیدن لوح محفوظ در خواب ، دلیل علم و حکمت است . جابرمغربی گوید : اگر بیند به قلم چیزها بر لوح محفوظ نوشت ، دلیل […]

تعهد

آنلی بیتون می‌گوید : اگر درخواب نسبت به کاری تعهد داده باشید ، به معنای آن است که عده‌ای باعث آزار شما می‌شوند . اگر در خواب کسی را ببینید […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments