تعبیر خواب سوره النازعات

تعبیر خواب سوره النازعات

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند سوره نازعات می خواند ، دلیل است به وقت مرگ از جان کندن هراس یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :
توبه کند تا از عقوبت ایمن گردد .

سوره القصص
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دلش از مکر پاک گردد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

جزیره

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در جزیره ای هستید که آبی زلال پیرامون آن را فرا گرفته است ، علامت آن است که به مسافرتی خواهید رفت […]

ساق

محمدبن سیرین گوید : ساق درخواب دیدن ، مال مردم است و معیشتی که مردم را بدان اعتبار باشد ، زیرا مردم به ساق و قدم برپایند و بعضی از […]

بند

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن بند در خواب بر چهار وجه است . اول : کفر . دوم : نفاق . سوم : بخل . چهارم : دست […]

غوص

اگر در خواب بیند که به دریا غوص کرد و مروارید برآورد ، دلیل که به قدر آن علم و دانش حاصل نماید ، یا از مال سلطان چیزی به […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments