تعبیر خواب پیشنهادی

تسبیح کردن

محمدبن سیرین گوید : تسبیح کردن به خواب ، مطیع بودن است بر فرمان حق . اگر بیند تسبیح می کرد ، دلیل که مطیع است بر فرمان حق و […]

دستکش

بدان که دستکش در خواب مردان بهتر از زنان است . محمدبن سیرین گوید : اگر مردی بیند دستکش در دست داشت و از آهن است ، دلیل که او […]

تعبیر خواب مهمانی
تعبر خواب مهمانی

تعبر خواب مهمانی  ، دلیل بر اجتماع بود در چیزی . اگر بیند قومی را به مهمانی خواند ، دلیل بر کاری بود که او را از شغل ها باز […]

کارها

لوک اویتنهاو می گوید : کارهای اداری رسیدگی کردن به آن : فقط به خودتان متکی باشد ، فقط روی خودتان حساب کنید کاری را به اتمام رساندن : ازدواج […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments