تعبیر خواب پیشنهادی

عصاری

اگر در خواب بیند که عصار یم کرد ، دلیل است که کاری کند که مردم او را ثنا گویند و نامش در جهان منتشر شود به نیکی .

بشکه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن بشکه ای پر در خواب ، علامت آن است که اوقاتی خوش در جشن و سرور خواهید داشت . ۲ـ اگر در خواب بشکه […]

دندان پزشک

لوک اویتنهاو می گوید : دندانپزشک : زجر کشیدن ؛ ناراحتی آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید دندانپزشکی روی شما کار می کند ، نشانة آن است که […]

کارها

لوک اویتنهاو می گوید : کارهای اداری رسیدگی کردن به آن : فقط به خودتان متکی باشد ، فقط روی خودتان حساب کنید کاری را به اتمام رساندن : ازدواج […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x